نمونه قرارداد صلح

نمونه قرارداد صلح

بسمه تعالی

اين قرارداد براساس

 مواد 10 ، 754و 760قانون مدنی وبا علم واطلاع کامل ودر عین صحت عقلی طرفین ، منعقد گردیده است و کلیه مفاد آن برای طرفین نافذ ولازم الاجرامی باشد.

ماده 1 طرفین قرارداد

اين قرارداد بين:

الف :  وراث  مرحوم ........شناسنامه شماره ....... شهرت همگی ........ با وکالت مع الواسطه آقای ....... به شماره تماس ...........و  بنشانی:    و وراث آقای  ....( ا... .... 2- خانم ........... 3 خانم ..........- ......-...... با وکالت مع الواسطه آقای .......شماره تماس ...........وبه ‏نشانی:. که  همگی من بعد در این قرار داد به اختصار « مصالح«    نامیده میشوند از یکطرف

و

ب : آقای .... فرزند م... دارای شماره شناسنامه ............. و کدملی .................................. به‏ نشانی: ................................................................... که در این قرارداد اختصارا" « متصالح»  نامیده می شود از طرف دیگر به منظور صلح موضوع این قرارداد منعقد گردید.

ماده 2- مورد صلح )موضوع قرارداد(؛ مال الصلح

صلح و انتقال مالکيت و كليه حقوق متصوره ي سه دانگ مشاع از ملک واقعات .......... ..... تحت هر پلاکی ثبتی و هر اسم و مشخصات که باشدو حسب الاظهار شماره پلاک ثبتی و سایر مشخصات ملک مربوطه خود متصالح تعرفه می نماید ونزد وی محرز می باشد به متصالح .

 

ماده 3  وجه المصالحه: مبلغ ......................ریال وجه رایج کشور  می باشد که به اقرار مطاحین نقداَ به ایشان پرداخت و تسلیم شده است طرفین کافه خیارات خصوصاً خیارات خیار تدلیس و غبن را هرچند در اعلاء مرتبه بوده باشد از خود سلب و ساقط نمودند حسب الاظهار مصالح عین و منافع مورد مصالحه قبلاً به کسی واگذار نشده مفاد ومندرجات ومستندات سند مورد به مورد مصالحو متصالح قرائت و تفهیم گردید راضی شدند و امضائ نمودند.

 

.ماده 4- مدت قرارداد

مدت  قرارداد از تاریخ  شروع  تاتاریخ اتمام اقدامات قضایی و ثبتی  اداری و انتظامی  و اجرای احکام دادگاهها می  باشد.. شروع تعهدات به عنوان عوض مالالصلح، از تاريخ امضاي قرارداد يعني  / /  خواهد بود.

تبصره: متصالح در صورت انجام هر مرحله از مراحل سه گانه به صورت كامل، مستحق يک سوم از مال الصلح خواهد بود و نسبت به الباقي مال الصلح هيچ گونه ادعايي در هيچ مرجع قضايي و اداري نخواهد داشت.

تبصره 2: در صورت مضي مدت قرارداد، اين مدت با توافق صريح و كتبي طرفين و امضاي حداقل دوشاهد قابل تمديد خواهد بود، در غير اين صورت يعني عدم تمديد، مصالح اختيار استفاده از اختيارات تبصره يک را خواهد داشت.

ماده 5-شروط ضمن عقد

1-5-تامین و پرداخت کلیه هزینه های  مربوط به تامین دلیل و هزینه های کارشناسی و هزینه های دادرسی وخسارات دادرسی و خسارات احتمالی و  هزینه های مرحله بدوی و تجدیدنظر و فرجامخواهی و اعاده دادرسی و هزینه های دعوی ورود ثالث ودفاع از دعوای ثالث   و دعوای جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوای متقابل و دفاع  در قبال آن وصدور اجراییه و تعقیب عملیات اجذایی هزینه های مربوط به اداره ثبت واسناد واملاک وهزینه های   اجرای حکم  و هزینه های ایاب و ذهاب و سفر و اقامت وکیل  می باشد.

2-5- مصالحین ضمن قرارداد حاضر  به متصالح وکالت بلا عزل  دادند ارداد حاضر  به متصالح جهت مراجعه به کلیه مراجع قضایی وثبتی و  اداری وانتظامی  و  دستگاههای اجرای از قبیل سازمان  وادارت ثبت اسناد واملاک و کلیه  محاکم  و دادگاهها و تعیین وکیل دادگستری و ثبت رسمی این صلحنامه و حضور در دفترخانه  و انتقال رسمي سه دانگ  مشاع پلاک ثبتي مورد صلح به نفع متصالح يا هر شخص معين شده از سوي وي وکالت بلاعزل دادند.

ضمن این عقد مصالحین و متصالح   به آقای .......... دادگستری ، جهت انجام موضوع این قرارداد ،  وکالت بلاعزل داند.به  وکیل حق توکیل ولو کراراً  اعطا شد مصالح و متصالح هیچ گونه حق انتخاب  و ضم نمودن وکیل دیگربه مشارالیه را ندارند. وکیل منتخب  حق هرگونه استعفاء وکناره گیری به هر نحو تا اتمام مراحل موضوع قرارداد را ندارد.

3-5-   پرداخت  هزینه  تمبر اوراق ومالیات ، تهیه وسیله اجرای قرارهای قانونی و معاینات و تحقیقات محلی و هزینه گواهان و غیره (کلاً هرگونه هزینه متعلقه)  مربوط به موضوع صلح که لازم باشد.  

 

4-5 متصالح توسط وکیل منتخب   موظف به اقدام لازم جهت  ابطال سند بانک صادرات در خصوص زمین واقع در ....................

5-5-   متصالح  توسط وکیل منتخب   موظف به اقدام لازم جهت  ابطال هرگونه سند معارض با حقوق  متصالح در کلیه ملک مصالحین واقع در ................ می باشد.  

 6-5-  متصالح  توسط وکیل منتخب   موظف به اقدام لازم جهت  .............. از متصرف یا متصرفین  می باشد  .

7-5- نصف عواید حاصل از هرگونه تواق یا هرگونه صلح وسازش با متصرفین  به متصالح تعلق می گیرد  .

8-5-تا زماني كه سندسه دانگ از موضوع عقد حاضر  بنام  متصالح و هرفردی که متصالح معرفی می کند تنظيم و منتقل  نشده مصالح حق هرگونه نقل و انتقالي نسبت به حقوق مشاعي خود در زمینهای موضوع این قراردادرا ندارد  .

9-5- مصالح موظف است در بدو امر،کلیه مستندات و مدارک مالکیت خودرا به متصالح تسلیم نماید تا وی با فراهم نمودن مقدمات از جمله تامین منابع مالی کاررا شروع کند.

ماده 6- اعتبار قرارداد

قرارداد حاضر در قالب ماده 10 قانون مدني تنظيم يافته و مصالحین  به عنوان انتقال دهنده،نسبت به نقل و انتقال صورت گرفته و حقوق متصالح به عنوان انتقال گيرنده در كمال صحت و سلامت عقلي بر اين امر اقرار صریح دارد لذا براي اعتبار قرارداد حاضر صرف تراضي طرفين و اقراربه صحت تراضي واقعه كفايت نموده و جهت اعتبار آن نياز به ثبت آن، در دفاتر اسناد رسمي نيست مگر اینکه متصالح آنرا ضروری بداند.

ماده 7- لازم الاتباع بودن قراردادو اسقاط کافه خیارات

قرارداد مذكور وفق ماده 202 قانون مدني براي طرفين به عنوان عقد لازم، لازم الاتباع است خيارات از جمله خيار غبن ولو به صورت فاحش ازطرفين ساقط گرديد.

ماده 8 - فورس ماژور

هرگونه موانع قانوني و حوادث غير منتظره از هر نوعي كه باعث توقف فعاليتهاي متصالح گردد، برعهده متصالح نميباشد و جزء مدت قرارداد نيست.

ماده 9 - حفظ اسناد و  اطلاعات

۱-9) طرفین قرارداد و نمایندگان، کارشناسان و کلیه عوامل  مرتبط با موضوعات و فعالیت‏های قرارداد حاضر ، متعهد هستند کلیة اطلاعات و اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار می‏گیرند یا از آن مطلع می‏شوند خواه فنی یا  اجرایی واداری  ویا مالی وحقوقی و یا قضایی یا قانونی ؛ کاملاً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین درطول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی طرفین، از افشای جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خلاف، متخلف علاوه بر مسئولیت کیفری، متعهد به جبران خسارات مادی، معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود؛ طرفین در هر صورت و شرایطی (دوران همکاری و یا پس از آن) متعهد می‏گردند، از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی، اجرایی و اداری و مالی  و حقوقی و برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً محرمانه تلقی نمایند.

 ۲-9 )   هریک از شرکاء ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذی‏صلاح قضایی افشا نماید .

 

ماده 10- حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممکن است بر اثر اجراي قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد

رخ دهد موضوع فقط از طريق داوری مدیر عامل موسسه سخن گویان قانون سراج  قابل رسيدگي است.و نظر داور  قطعی و برای طرفین لازم الاجراست .

 

ماده 11- اقامتگاه قراردادی طرفین

اقامتگاه قراردادي طرفين همان است كه در ماده  یک  اين قرارداد ذكر شده است و انجام كليه مکاتبات به

نشانيهاي مذكور  و ارسال پیام از طریق پیامک و تلگرام و یا واتساپ و سروش در حکم ابلاغ به طرف ديگر ميباشد. در صورت تغيير در نشانيهاي فوق، تغييرمسموع نيست و كليه مکاتبات، مراسلات، اظهارنامه ها و غيره به نشانيهاي سابق، ابلاغ شده محسوب ميگردد و داراي اعتبار و آثار قانوني خواهد بود و لو اينکه آدرس شناخته نشود و طرفين نميتواند به دليل عدم اطلاع معترض باشند.

ماده 12 - نُسخ قرارداد

طرفين اقرار و اعتراف مينمايد كه نسبت به مفاد و مندرجات و شرايط قرارداد وقوف كامل داشته و با

علم و اطلاع از كيفيت و كميت معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضي كامل نسبت به انعقاد

و امضاي آن اقدام نمودهاند. اين قرارداد در 01 ماده و دو نسخه متحدالمتن و با اعتبار يکسان تنظيم و

در تاريخ } / / { توسط طرفين امضاء و مبادله گرديد.

متصالح

مصالح

مهر و امضا

مهر و امضا

شاهد اول: شاهد دوم__

 

نظرات

    هیچ نظری ثبت نشده است
کاربر گرامی لطفا جهت درج دیدگاه وارد حساب کاربری خود بشوید